Hlavní stránka O škole Studium Dokumenty školy Akce školy Přijímací řízení Služby Absolventi
 
Školní řád
Přístup k informacím
● Řád Domova mládeže
● Plán EVVO
Výchovně vzdělávací
   plán
● Výroční zpráva o
   činnosti školy
● Výroční zpráva o
   hospodaření školy
Informace pro učitele
 
 
<% ' Porovnani udaju z formulare If Request.Form("login") = "Rudolf" AND Request.Form("password") = "ssptp" Then ' Nastaveni session pro overeni prihlaseni na dalsich strankach session("UzivatelPrihlasen") = 1 %>

Obsah

Pracovní řád pedagogických pracovníků

Směrnice k zajištěn bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Interní směrnice 6/05

Interní směrnice 3/07

Interní směrnice 1/08

Interní směrnice 1/13

Porady komise propagačního designu

Porady komise polygrafie
Pedagogické rady učitelů
Školní vzdělávací plány

Šablony dokumentů


Pracovní řád pedagogických pracovníků

 

č. j. 765/2007           

spisový znak 2-1

skartační znak A5

datum vydání: 1. 12. 2007

účinnost od: 1. 12. 2007

instrukce zpracována podle vyhlášky č. 263/2007 Sb.

 

Změny : ruší se pracovní řád školy vydaný dne 1. 9. 2006 

 

 

263

VYHLÁŠKA

ze dne 4. října 2007,

kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 306 odst. 1 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Rozsah právní úpravy
Tato vyhláška se vztahuje na zaměstnance škol a školských zařízení zřízených ministerstvem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

 

§ 2

 

Postup související se skončením pracovního poměru

a odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa

vedoucího zaměstnance


 (1) Před skončením pracovního poměru zaměstnanec informuje zaměstnavatele o stavu plnění uložených úkolů. Pedagogický pracovník odevzdá příslušnou pedagogickou dokumentaci a podklady pro hodnocení žáků a studentů. O předání úkolů a odevzdání věcí se vyhotoví záznam.
 (2) Ředitel školy nebo školského zařízení při skončení pracovního poměru, při odvolání z pracovního místa ředitele nebo vzdání se pracovního místa ředitele předá agendu spojenou s výkonem pracovního místa ředitele nově jmenovanému řediteli; pokud to není možné, předá ji stejným způsobem svému zástupci nebo fyzické osobě určené zřizovatelem. O předání se vyhotoví záznam.

 

§ 3

 

Pracovní doba pedagogických pracovníků
 

(1) V pracovní době pedagogičtí pracovníci vykonávají

 

a) přímou pedagogickou činnost1),

b) další práce související s přímou pedagogickou činností dohodnuté s pedagogickým pracovníkem, například příprava na přímou pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek, hodnocení písemných, grafických a jiných prací žáků a dále práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky (dále jen "žáci") ve škole a při akcích organizovaných školou, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence, s metodikem informačních a komunikačních technologií, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání, výkon prací spojených s funkcí třídního učitele a výchovného poradce, účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy nebo školského zařízení, studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

 (2) Nejde-li o výkon přímé pedagogické činnosti, může pedagogický pracovník vykonávat práci i na jiném s ním dohodnutém místě2).

 (3) Při rozvržení pracovní doby do směn rozvrhne ředitel školy nebo školského zařízení současně též přímou pedagogickou činnost.

 (4) Je-li s pedagogickým pracovníkem dohodnuta3) jiná doba k jeho seznámení s rozvržením pracovní doby do směn, oznámí mu ředitel školy nebo školského zařízení toto rozvržení pracovní doby nejpozději 3 dny předem; v případě změny v rozvržení přímé pedagogické činnosti mu to oznámí zpravidla 3 dny předem.

 (5) V evidenci odpracované pracovní doby4) se uvádí též počet hodin přímé pedagogické činnosti vykonaných nad týdenní rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo školského zařízení.

§ 4

 

Čerpání dovolené


Dobu čerpání dovolené určuje ředitel školy nebo školského zařízení podle rozvrhu čerpání dovolené5)

a) pedagogickým pracovníkům zpravidla na dobu školních prázdnin,

b) učitelům mateřských škol s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám na pracovišti tak, aby ji čerpali především v době přerušení nebo omezení provozu mateřské školy6),

c) pedagogickým pracovníkům ve školských zařízeních s celoročním provozem v průběhu celého školního roku.

 

§ 5

 

Volno k samostudiu


Ředitel školy nebo školského zařízení určuje pedagogickým pracovníkům čerpání volna k dalšímu vzdělávání formou samostudia7) zpravidla na dobu

 

a) podzimních, vánočních, pololetních, jarních nebo velikonočních prázdnin8),

b) přerušení nebo omezení provozu školy6) nebo školského zařízení9), nebo

c) kdy se ve škole nebo školském zařízení z mimořádných důvodů neuskutečňuje výchova a zdělávání a nejsou poskytovány školské služby10).

 

§ 6

 

Dohled nad žáky


 (1) Dohled11) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole nebo školském zařízení při výchově a vzdělávání a s nimi souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb se vykonává v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí12).

 (2) Ředitel13) školy nebo školského zařízení určuje provádění dohledu nad žáky. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům.

 (3) Pedagogický pracovník koná podle rozvrhu dohled nad žáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, podle potřeby při přecházení žáků mezi budovami školy, do zařízení školního stravování a do školní družiny. Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich dohled. Dohled ve škole začíná nejméně 15 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí nejdříve ukončením výchovy a vzdělávání nebo poskytováním školských služeb.

 (4) Pedagogický pracovník vykonává podle pokynů ředitele dohled i mimo školu a školské zařízení, zejména při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů nebo učebních dokumentů, při účasti na soutěžích, přehlídkách, popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou nebo školským zařízením.

 (5) Při akcích konaných mimo školu nebo školské zařízení, kdy místem pro shromáždění žáků není škola nebo školské zařízení, začíná dohled nejpozději 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce se oznámí nejméně jeden den před konáním akce zákonným zástupcům žáků.

 (6) Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.

 

§ 7

 

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Ministryně:

 

Mgr. Kuchtová v. r.____________________________________________________________

 

1) § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

3) § 84 zákoníku práce.

4) § 96 zákoníku práce.

5) § 217 odst. 1 zákoníku práce.

6) Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

7) § 24 odst. 4 písm. b) a odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb.

8) § 4 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.

9) Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

10) § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) Například § 29 odst. 2 a § 164 odst. 1 písm. b) školského zákona, § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., § 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

12) § 415 a 422 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 164 odst. 1 písm. h) školského zákona.

 

 

 

Školní dodatky pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení

Dodatek k §3 odst. 1, písmeno a)

Za práce související s přímou vyučovací nebo výchovnou činností se považuje i propagace školy.

Dodatek k §6 odst. 3

Povinností pedagogického pracovníka je být na pracovišti 10 minut před zahájením výuky.

Dodatek k. §6, odst.1

Zaměstnanci, kteří zjistí závadu na zařízení školy, bezodkladně zapíší tuto závadu do knihy závad. Knihy jsou umístněny ve sborovně školy a na domově mládeže. V zápisu výstižně definují závadu, její místo, datum. Zápis opatří podpisem.

Dodatek pracovního řádu pro pracovní hodnocení pedagogických pracovníků

V systému pracovního hodnocení pedagogických pracovníků budou pozitivně hodnoceny zejména tyto prvky:

·         nové postupy s cílem rozšířit uplatnitelnost žáků na pracovním trhu

·         práce na vzdělávacích programech

·         tvorba učebních textů, publikační činnost

·         využití audiovizuální a počítačové techniky ve výuce

·         tvorba prezentačních předmětů v propagační činnosti školy

·         účast na propagaci školy 

 

Za porušení pracovních povinností bude hodnoceno zejména:

·        jednání pracovníka při kterém dojde k poškození, znehodnocení nebo ztrátě majetku zřizovatele školy (bude uplatňována náhrada podle ZP).

·        jednání pracovníka, který ve svém dalším zaměstnání, nebo v podnikatelské činnosti, použije materiál nebo výrobky žáků, aniž by je škole uhradil (bude uplatňována náhrada a opatření okamžitého přerušení pracovní smlouvy podle ZP)

·        nedodržení výuky v rozsahu stanoveném školním rozvrhem teoretické a praktické výuky

·        je-li pracovník zjevně nepřipraven na výuku

·        je-li rozpor výuky s plánem výuky (výuka se výrazně odchyluje se od učebních dokumentů)

·        při porušení zásad úsporného využití energií.  

Ve Velkém Poříčí dne 29.12. 2007

 

Mgr. Rudolf Volhejn                                                   Ing. Karel Vykopal

ředitel školy                                                               předseda odborové organizace

 

ñSměrnice k zajištěn bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

č. j. 770/2007           

spisový znak 2-1

skartační znak A5

datum vydání: 1. 12. 2007

účinnost od: 1. 12. 2007

instrukce zpracována podle vyhlášky č. 263/2007 Sb.

 

Změny :

 

 

Úvodní ustanovení

     Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků ve škole má výkon dozoru nad činností žáků mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad žáky školy stanoví obecně závazné právní předpisy.

Čl. 1

Předmět a rozsah úpravy

                 (1) Tato směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole.

Čl. 2

Předcházení rizikům

     (1) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále jen „vzdělávání“), činnostech s ním přímo souvisejících. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s  činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných  školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

    (2) Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného rámcového vzdělávacího programu, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu - očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.  Jedná se o nadpředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp.

     (3) Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Rámcové vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy, délky a povinného obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

     (4) Ředitel školy vydá školní řád. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.

 

Čl. 3

Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména

a)         dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

b)         plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

Čl. 4

Omezení pro činnost žáků

     (1) Pokud škola při vzdělávání žáků organizuje praktické vyučování, případně jiné práce, mohou mladistvé žáky zaměstnávat pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a poskytují jim při práci zvýšenou péči.

         (2) Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

     (3) Škola dodržuje zákazy prací a pracovišť platné pro ženy a zákazy prací mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství tyto práce výjimečně konat z důvodu přípravy na povolání.

Čl. 5

Zdravotní předpoklady

     (1) Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu žáků a jejich zdravotní způsobilosti pro příslušný obor vzdělání.

     (2) Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na sportovních a tělovýchovných akcích, lyžařském výcviku, se vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

     (3) Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích podle odstavce 2.

      (4) Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.

 

Čl. 6

Uvolňování žáků z vyučování

     (1) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Konkrétní podmínky za nichž lze uvolnit z vyučování žáka, stanoví školní řád a vnitřní směrnice.

     (2) Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

     (3) Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo spočívá v pracích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních právních předpisů, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.

 

Čl. 7

Osobní ochranné pracovní prostředky

     Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen “ochranné prostředky“) se žákům poskytují při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví. Škola je žákům poskytuje podle vlastního seznamu, zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti. Škola dbá, aby ochranné prostředky byly v použitelném stavu, a kontroluje jejich užívání.

 

 

 

Čl. 8

První pomoc a ošetření

     (1) Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením.  Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních  zaměstnanců školy i žáky.

     (2) Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí  škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů, popřípadě do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.

     (3) Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu.

     (4) Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje zvláštní právní předpis.

 

Čl. 9

Poučení žáků

     (1) Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam.

     (2)  Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), přílohou je osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti žáků ověřeny.

     (3) Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit. Ve složitějších případech, zejména při seznámení se s obsahem důležitých předpisů,  pokynů a norem o bezpečnosti technických zařízení, se pořídí zápis podepsaný žáky, z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedeného poučení.

 

Čl. 10

Dozor nad žáky

     (1) Škola je povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky také výchovné působení (dále jen “dozor“), a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy pověří dozorem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dozor koná.

     (2) Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním,  po vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu žáků z jedné budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny apod. Při zajišťování dozoru nad žáky se postupuje podle rozvrhu dozoru. Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich dozor.  Dozor ve škole začíná nejméně 15 minut před začátkem dopoledního a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončeném vyučování.

     (3) Zajištění dozoru  nad žáky – strávníky v zařízení školního stravování přísluší vždy té právnické osobě, která vykonává činnost zařízení školního stravování. Způsob, jakým tento dohled bude zajištěn, je na rozhodnutí ředitele tohoto zařízení školního stravování.

     (4) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně jeden den před konáním akce, buď zákonným zástupcům žáků, nebo přímo zletilým žákům.

     (5) Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a ředitel školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše.

     (6) Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo školu, např. při praktickém vyučování, při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů,  při účasti na soutěžích, přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou.

      (7) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím  určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.

     (8) Kromě ustanovení uvedených v této směrnici, jež mohou souviset s výkonem dozoru, existují ještě další zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo ve vzdělávacích programech: například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení o poměru mezi počtem žáků a počtem dozírajících osob, případně ustanovení podrobněji určující způsob výkonu dozoru.

 

Čl. 11

Zvláštní pravidla při některých činnostech

     (1) Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování, při výuce tělesné výchovy, koupání, lyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.

     (2) Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí  ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy  a ustanoveními soutěžních  řádů daných sportů.  

     (3) Při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená místa, způsob zajištění předmětů stanoví ředitel ve školním řádu.

     (4) Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu.

 

Čl. 12

Praktické vyučování

     (1) Při praktickém vyučování musí být pracoviště a jeho vybavení, včetně výrobních a pracovních prostředků a zařízení, v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Musí být dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy a jiné právní předpisy (např. upravující dělení tříd na skupiny). Žákům jsou na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek činnosti podle potřeby přidělovány ochranné prostředky.

     (2) Pokud se praktické vyučování uskutečňuje u jiné právnické nebo  fyzické osoby, musí být ve smlouvě, kterou o tom škola s touto osobou písemně uzavírá, obsažena mimo jiné i ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, poskytování ochranných prostředků, ochranných nápojů, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků apod. Právnická nebo  fyzická osoba je povinna zajistit žákům bezpečnost a ochranu zdraví při pracovní činnosti ve stejném rozsahu, jako tomu je u vlastních zaměstnanců, s přihlédnutím k jejich věku, fyzickému a rozumovému rozvoji.

Čl. 13

Tělesná výchova

     Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a didaktické zásady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků. K zařazení sportovních odvětví, která nejsou podrobně rozvedeny ve školských vzdělávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitele školy a dodržovat bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii platné v  oblasti školního nebo svazového sportu.

 

Čl. 14

Lyžařský výcvik

     (1) Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým v případě zletilých žáků.

     (2) Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu.

     (3) Doporučuje se, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci předložili před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský výcvik.

     (4) Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání.)

     (5) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti  a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích. U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik doporučuje používání lyžařských ochranných přileb.

     (6) Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazení do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do družstva.  Tato hlediska  jsou dodržována i v průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. Družstvo má nejvýše 15 členů, u žáků se zdravotním postižením se počet snižuje vzhledem k charakteru postižení žáků a dalším okolnostem.

     (7) Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastní-li se kurzu více než 30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní předpis.

     (8) Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se z hlediska zdravotního zařazuje odpočinkový půlden s aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového výcviku.

     (9) Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky. Za  nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 oC apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.

     (10) Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem.

     (11) Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím zakončení. O trase a časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.

     (12) Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v hodinách tělesné výchovy v místě nebo blízkosti školy.

     (13) Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zároveň dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi účastníky obou výcviků.

Čl. 15

Sportovně turistické kurzy

     (1) Před zahájením kurzu jsou účastníci poučeni školou o vhodné výstroji. Při nástupu na kurz je provedena určeným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Bez potřebného vybavení nemohou být žáci do kurzu přijati. Zákonní zástupci žáka a zletilý žák předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý. Rovněž se doporučuje před zahájením kurzu sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění pedagogických pracovníků z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání.)

     (2) Kurzy vedou pedagogičtí pracovníci, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich činnost řídí a kontroluje vedoucí kurzu. Zároveň kontrolují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci se dělí do družstev podle výkonnosti. Družstvo má nejvíce 15 žáků, pokud není zvláštními předpisy a tímto pokynem stanoven pro některé činnosti  počet nižší. Družstvo žáků škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří polovina nejvyššího počtu žáků třídy stanoveného zvláštním předpisem. Počet pedagogických pracovníků nesmí být menší než počet družstev. Kurzy s počtem do 30 žáků musí doprovázet tři zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.

     (3) Pedagogičtí pracovníci a instruktoři jsou povinni dbát na úroveň pohybové vyspělosti, předchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žáků. Během kurzu (výletu) přihlížejí k aktuálnímu počasí, zařazují včas a v přiměřené míře přestávky pro odpočinek. O trase a časovém plánu kurzu (výletu) musí být  informován vedoucí kurzu, popřípadě odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.

     (4) Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení, technický stav jízdních kol (včetně povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti žáků o pravidlech silničního provozu, bez jejichž znalosti se žáci nemohou kurzu zúčastnit. V silničním provozu má družstvo maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí družstva. Trasu přesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav žáků, na stav a frekvenci dopravy na komunikaci atd. Při přesunech v rámci cyklistického kurzu za dopravního provozu musí být na začátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.

     (5) Před zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu stupeň plavecké vyspělosti žáků. Vedoucí kurzu odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. Pedagogický pracovník odpovídá nejvýše za pět kanoí (kajaků) nebo za dvě pramice (rafty). Při obtížnějších podmínkách vedoucí kurzu počet lodí na jednoho pedagoga sníží. Žáci jsou vybaveni při jízdě plovací vestou, při jízdě na divoké vodě nebo obtížně sjízdných propustech plovací vestou a přilbou. Pokud se v průběhu jízdy na divoké vodě podmínky zhorší nebo se zvýší riziko, vedoucí kurzu jízdu přeruší nebo sjíždění ukončí.

     (6) Při horské turistice je pedagogický pracovník povinen seznámit žáky s možným nebezpečím hrozícím v horách. Při horských túrách se musí důsledně respektovat momentální zdravotní stav žáků, aktuální podmínky (zejména povětrnostní), značení a pokyny Horské služby. Před začátkem túry pedagogický pracovník informuje vedoucího kurzu a odpovědného zástupce ubytovacího zařízení o směru, cíli túry a o předpokládaném čase návratu. Pedagogický pracovník hlásí těmto osobám, pokud to situace umožňuje, eventuální zdržení. Na horskou túru doprovázejí družstvo nebo skupinu žáků vždy nejméně dvě zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.

 

Čl. 16

Koupání

     Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků ve skupině.  Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je maximálně 10 žáků. Pro žáky škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se tento počet řídí zvláštním předpisem. Po skončení koupání skupiny žáků a v jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet žáků.

 

Čl. 17

Bruslení

     (1) Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost žáků učitel tělesné výchovy nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a případně i mantinelů. V případě bruslení na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska nosnosti.

     (2) Žáci bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující následky pádů (na kolena, na lokty, rukavice, přilbu).

 

Čl. 18

Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách

     (1) Vysílající školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

     (2) Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže. Vyhlašuje počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast žáků poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým vybavením laboratoří, jiných soutěžních míst a současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků.

     (3) U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

 

Čl. 19

Zahraniční výjezdy

          Školy odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které organizují v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních opatřeních a poučení žáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky. Přiměřeně se použijí ustanovení čl. 14 a 15. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující.

 

Čl. 20

Úrazy žáků

     (1) Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech,  při účasti na soutěžích a přehlídkách.

     (2) Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu.

 

Čl. 21

Evidence úrazů žáků

     Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

Čl. 22

         Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních předpisů.

 

Čl. 23
Odpovědnost za škodu při úrazech žáků

           Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy žákům za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola  se zákonnými zástupci žáka nebo se zletilým žákem.

 

Čl. 24

Sledování úrazovosti žáků

           Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů žáků, při sledování celkové školní úrazovosti a rozborů jejich příčin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž působnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k prohloubení preventivní činnosti, a to v anonymizované podobě.

Kontrolní činnost

Čl. 25

     (1) Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně vedoucí  zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik.

     (2) Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jakož i dodržování pokynů  žáky.

     (3) Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou nejméně jednou ročně zahrnují školy také kontrolu školních dílen, laboratoří, tělocvičen a tělocvičného nářadí a náčiní, školních hřišť, školních pozemků i dalších pracovišť školy užívaných žáky, včetně jejich vybavení. Pokud se na ně a na jejich vybavení vztahují zvláštní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, například o elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení, provádějí se na nich prostřednictvím osob se zvláštní odbornou způsobilostí odborné kontroly a revize ve lhůtách stanovených těmito předpisy. U tělocvičného nářadí a ostatního náčiní se kromě jeho běžných kontrol v hodinách tělesné výchovy a v rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádějí i odborné technické kontroly nejméně jednou za rok, pokud nestanovil výrobce lhůtu kratší. Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou je rovněž kontrola vybavení školy prostředky pro poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lhůt jejich použitelnosti .

Čl. 26

Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb provádí Česká školní inspekce, orgány ochrany veřejného zdraví, popřípadě orgány inspekce práce podle zvláštních právních předpisů.

Čl. 27

Závěrečné ustanovení

 

Ve Velkém Poříčí dne 29. 11. 2007

 

Mgr. Rudolf Volhejn

ředitel   

 

          

ñInterní směrnice 6/05

k organizaci školních akcí konaných mimo areál školy

(odborné a národopisné exkurze, sportovní, lyžařské a seznamovací kurzy)

  

Organizační zabezpečení akce

         zajišťuje a předkládá vedoucí akce
        
součástí organizačního zabezpečení je
                   
personální, finanční a materiální zajištění
                   
program akce
                   
proškolení o bezpečnosti žáků
                   
seznam žáků
                   
informace rodičům

 

Rozvržení pracovní doby pedagogických pracovníků a zajištění dozoru
        
Dozor při akci přesahující základní pracovní dobu nebo u  vícedenních školních

            akcí zajišťují vždy minimálně dva pedagogičtí pracovníci
        
Rozvržení pracovní doby stanovuje zástupce ředitele pro příslušný úsek řízení

            školy
        
Model pro dvoudenní až třídenní akci – třetí den max. do 18 hod)
                  1. pedagog
                        
6-12, přestávka, 13-15, 15-19 přesčas
                        
noční pohotovost 22 - 2
                  2 pedagog
                        
9-15, přestávka, 16-18, 19-23 přesčas
                        
noční pohotovost 2 – 6

 

Dne 27. 9. 2005                                                       Mgr. Rudolf Volhejn

 

 

ñInterní směrnice 3/07

 

o uvolňování žáků z vyučování podle zákona 561/2005, §67, odst. 2

 

 

Při uvolnění žáka z tělesné výchovy se postupuje podle bodu 5.3.2 Školního řádu Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285.

 

Při uvolňování žáků z vyučování na začátku nebo na konci vyučování, které má trvalý charakter, se postupuje následovně:

1.      žádost podává zákonný zástupce žáka

2.      důvodem žádosti o uvolnění žáka je zejména problematické dopravní spojení ve

         vztahu k rozvrhu teoretické nebo praktické výuky

3.      uvolnění nepřesahuje 15 minut ze začátku nebo z konce výuky

4.      uvolnění se neumožňuje žákům, kterým doprava trvá méně než jednu hodinu a

         interval mezi jednotlivými spoji je menší než jedna hodina,

5.      při vyřízení žádosti se přihlíží ke zdravotnímu stavu, prospěchu a chování žáka

6.      třídní učitel nebo zástupce ředitele pro praktické vyučování prověří alternativy

         dopravy na internetu

7.      rozhodnutí vydává ředitel školy na základě doporučení třídního učitele nebo

         zástupce ředitele pro praktické vyučování.

 

Dne 25. 6. 2007                                                       Mgr. Rudolf Volhejn

 

ñInterní směrnice 1/08

č.j. 415/08

pro účast žáků na výtvarném kurzu kresby a malby v přírodě, tzv. plenéru
Plenér znamená pobyt umělců v přírodě nebo exteriéru, nebo-li jejich „tvorbu pod širým nebem“.

• Škola organizuje v měsíci červnu týdenní výjezd žáků do ubytovacího zařízení, odkud žáci odcházejí kreslit nebo malovat do okolní přírody, případně do urbanistických celků.
Účastní se žáci druhých a třetích ročníků uměleckých oborů.
• Termín plenérů je stanoven výchovně vzdělávacím plánem školy.
• Základní organizační informace (vybavení žáků, cenovou kalkulaci a j.) předkládá vedoucí plenérů, jmenovaný ředitelem školy, zákonným zástupcům dva měsíce předem. Vedoucí plenérů je také kontaktní osobou pro podávání informací.
• Návratku do uvedeného termínu předají žáci třídnímu učiteli a ten pak následně vedoucímu školní akce.
• Omlouvání žáků z účasti na plenéru.
Postup omlouvání a uvolňování z účasti je shodný s pravidly stanovenými školním řádem (na jeden den uvolňuje vedoucí plenéru, na více dní ředitel školy). Neúčast žáků na plenéru zapíše vedoucí plenéru do třídní knihy příslušné třídy. Za každý den absence se počítá sedm hodin přímé výuky. Při neomluvené i omluvené neúčasti se postupuje podle školního řádu.
Žádosti o uvolnění z plenérů předávají žáci řediteli školy prostřednictvím třídních učitelů.
• Plenér v náhradním termínu.
Protože je plenér nedílnou částí výuky, je nutné aby žáci, kteří se nezúčastní plenéru vykonali práce podle zadání. Rozsah prací určuje vedoucí plenéru. Žáci práce odevzdají do konce školního roku, tj. do 31. srpna.
V případě, že žák neodevzdá v uvedeném náhradním termínu své práce, bude mu uděleno výchovné opatření.
• Pro bezpečnost žáků platí ustanovení školního řádu a směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků č.j. 770/2007.

Platnost směrnice : od 15. 5. 2008                              Mgr. Rudolf Volhejn

 

ñInterní směrnice 1/13


č.j. SSPTP-466 /2013

Instrukce pro pedagogické pracovníky školy
Čerpání dovolené v roce 2013 a čerpání studijního volna ve školním roce 2013/14

Dovolená 2013
od pondělí 1. července do pátku 23. srpna 2013                                                            39 dnů
pondělí 23. prosince (vánoční prázdniny)                                                                         1 den
celkem                                                                                                                            40 dnů

Studijní volno ve školním roce 2013/14
čtvrtek 2. ledna a pátek 3. ledna (vánoční prázdniny)                                                        2 dny
úterý 29.října a středa 30.října (podzimní prázdniny)                                                         2 dny
pondělí 10. března až pátek 16. března (jarní prázdniny)                                                  5 dnů
čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna (velikonoční prázdniny)                                            2 dny
celkem                                                                                                                             11 dnů

Náhradní volno
vpátek 27. prosince za den otevřených dveří pro absolventy (21. září)                            1 den
pondělí 30.prosince a úterý 31. prosince za den otevřených dveří (22. a 23. listopadu)  2 dny
celkem                                                                                                                              3 dny

Pedagogičtí zaměstnanci, kteří mají dovolenou, která převyšuje počet dnů stanovených touto směrnicí, čerpají dovolenou přednostně v termínu volna určenému k dalšímu vzdělávání podle zákona 563/2004. Nevyčerpané volno na samostudium pro závažné provozní podmínky (zajištění odborného zastupování) pak zaniká.


Ředitelské dny:
pátek 2. května a pátek 9. května – podle termínu státních maturit
                                 2 dny

(určíme v lednu 2014)
celkem                                                                                                                              2 dny

Porada vedení školy: 26.srpna 2013 8:00 hod
Porada pedagogických pracovníků: pondělí 26. srpna 2013 v 9:00 hod
Porada předmětových a oborových komisí: pondělí 26. srpna 2013 od 10:00 hod
Vzdělávání pedagogických pracovníků: pondělí 26. srpna po 11.00 hod

Pedagogická rada: pátek 30. srpna od 10:00 hod
Školení BOZP, PO, BESIP, školení řidičů: pátek 30.srpna od 8:00 do 10:00

Opravné zkoušky a klasifikační zkoušky v náhradním termínu:
pondělí 26. srpna po 12 hodině, úterý 27. srpna, středa 28.srpna, čtvrtek 29. srpna a pátek 30.srpna po 12 hodině


Termíny opravných závěrečných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu:
písemná zkouška - pondělí 16. září. 2013, 8:00
praktická zkouška - úterý 17. a středa 18. září.2013, 7:30
ústní zkouška - čtvrtek 19. září 2013, 8:00 hod


Termíny opravných maturitních zkoušek:
Společná část – 16.9. - 20.9.2013 (ústní zkoušky), 2.9. - 6.9.2013 (testy a pís. práce)
Profilová část - 9.9. - 13.9 2013 (praktická zkouška),16.9. - 20.9.2013 (ústní zkouška)


Mgr. Rudolf Volhejn
11. 6. 2013, doplněno 21.10. 2013

 

ñPorady komise propagačního designu

 

Pro zobrazení zápisu z porady klikněte na ikonu

Porada komise propagačního designu 10.10.2012
Porada komise propagačního designu 12.11.2012
Porada komise propagačního designu 17.01.2013
Porada komise propagačního designu 11.04.2013

 

ñPorady komise polygrafie

 

Pro zobrazení zápisu z porady klikněte na ikonu

Porada komise polygrafie 26.11.2012
Porada komise polygrafie 21.01.2013
Porada komise polygrafie 24.06.2013

 

ñPedagogické rady

 

Pro zobrazení zápisu z rady klikněte na ikonu

Pedagogická rada 07-2012
Pedagogická rada 08-2012
Pedagogická rada 09-2012
Pedagogická rada 10-2012
Pedagogická rada 01-2013
Pedagogická rada 02-2013
Pedagogická rada 03-2013
Pedagogická rada 04-2013
Pedagogická rada 05-2013
Pedagogická rada 08-2013
Pedagogická rada 09-2013
Pedagogická rada 10-2013
Pedagogická rada 11-2013
Pedagogická rada 12-2013
Pedagogická rada 01-2014
Pedagogická rada 02-2014
Pedagogická rada 03-2014
Pedagogická rada 04-2014
Pedagogická rada 06-2014
Pedagogická rada 08-2014
Pedagogická rada 10-2014

 

ñŠkolní vzdělávací plány

 

Pro zobrazení ŠVP klikněte na ikonu

ŠVP Aranžér 1-9-13
ŠVP Kadeřník 1-9-13
ŠVP Tiskař3 1-9-13
ŠVP Grafický design 1-9-13
ŠVP Reprodukcní grafik 1-9-13
ŠVP Tiskař4 1-9-13
ŠVP Komerční grafika a fotografie 1-9-13

ñŠablony dokumentů

 

Pro stažení šablon klikněte na ikonu

Komprimovaný soubor obsahuje šablony dokumentů pro korespondeci. Po stažení a rozbalení lze šablony dvojklikem spustit a použít pro vytvoření dokumentu. Pozor - dokument je pak třeba "Uložit jako" a zvolit běžný formát dokumentu Word.

Šablony dokumentů 2013

<% Else %>

Jméno   

Heslo

 
<% End If %>
 

©Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí